Koszyk | Zamówienie | Zasady sklepu | Kontakt | E-Mail | Home | Nasi klienci | Katalogi 2007 | Prezentacje video
Katalog towarów
Zasady i regulamin sklepuZASADY I REGULAMIN SKLEPU

  Postanowienia ogólne

 • Firma PRESSURA posiadająca numer NIP 5921031570 , REGON 192901972 prowadzi sprzedaż oferowanych produktów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.pressura.com. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba firmy mieści się pod adresem ul. Dębowa 3 ,83-200 Starogard Gdański ,który jest również adresem korespondencyjnym i do doręczeń. Regulamin obowiązuje zarówno podmioty gospodarcze jak i klientów indywidualnych korzystających z zakupów w sklepie internetowym. Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją regulaminu jest firma Pressura. Każdy z klientów ,którego dane są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz ich aktualizowania i poprawiania.
 • Definicje:
  - sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.pressura.com
  - regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego
  - dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  - klient
  - - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  - - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
  - produkt - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  - kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  - sprzedawca - Maria Olszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pressura posiadająca numer NIP 5921031570 , REGON 192901972 wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba firmy mieści się pod adresem ul. Dębowa 3 ,83-200 Starogard Gdański ,który jest również adresem korespondencyjnym i do doręczeń. Pozostałe dane kontaktowe : E-mail - info@pressura.com ,tel.585614487, fax.587418118
  - umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
  - zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  - ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

   Zasady korzystania ze sklepu internetowego

  • Zamówienia przyjmowane są ; przez strony www.pressura.com, a także tradycyjnie faxem (058 7418118) oraz przez pocztę internetową na adres info@pressura.com.
  • Zamówienia są realizowane i dostarczane na terenie całego kraju.
  • Formularz zamówień uruchamia się po wybraniu produktu i dodaniu go do elektronicznego koszyka.złożenie zamówienia następuję po wybraniu zakładki do formularza zamówień. Formularz wymaga podania w pierwszym kroku; kosztów dostawy oraz formy płatności a następnie pozostałych danych tj.: imię,nazwisko,ulica z numerem domu , kod,miejscowość,kraj, adres E-mail, telefon.W przypadku klientów instytucjonalnych niezbędne jest podanie numeru NIP.
  • Po złożeniu zamówienia wysyłamy na adres E-mail podany przez Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji. Zamówienie nie zostanie przyjęte w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych. Dlatego też prosimy o uważne wypełnianie formularza.
  • W ciągu następnych dwóch dni roboczych weryfikujemy zamówienie telefonicznie i ustalamy szczegóły oraz sposób jego realizacji. Brak możliwości potwierdzenia telefonicznego w ciągu 48 godzin powoduje anulowanie zamówienia.
  • Po odebraniu od nas przesyłki przez firmę kurierską informujemy Klienta (pocztą elektroniczną) o konkretnym terminie dostawy i podajemy numer listu przewozowego. Jednocześnie załączona zostaje do wiadomości kopia faktury zakupowej (plik w formacie pdf.)
  • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Kupujący zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

   Warunki i koszty dostawy

  • Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia chyba ,że w trakcie składania zamówienia ustalono inny termin realizacji.
  • Koszt transportu pokrywa nasza firma jeżeli, wartosc zamówienia przekracza 1800 zl. W przypadku zamówienia poniżej tej kwoty koszty dostawy ponosi Klient.Koszty te są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia
  • Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierskią DPD.
  • Opłata za wysyłkę jest doliczana w zamówieniu zgodnie z obowiązującym cennikiem kuriera - paczki do 30 kg - 23,00 zł netto
  • Istnieje również możliwość bezpłatnego odbioru osobistego z adresu ; ul. Dębowa 3 , 83-200 Starogard Gdański. Gotowość produktu do odbioru zostaje przekazana klientowi przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia przez Klienta

   Formy i warunki płatności

  • Istnieją trzy formy regulowania płatności;
   a). Za pobraniem - płatne gotówką kurierowi w momencie odbioru przesyłki
   b). Przelew - faktura proforma - płatne przelewem na konto firmy Pressura ( Bank ING Nr konta: 24 1050 1764 1000 0090 9272 6273 ) w formie przedpłaty przed dostarczeniem towaru.
   c). Przelew po dostawie - 14 dniowy termin płatności dla stałych klientów płatne przelewem na konto firmy Pressura ( Bank ING Nr konta: 24 1050 1764 1000 0090 9272 6273 ).
  • Całkowity koszt zamówienia to cena towaru plus koszt przesyłki.
  • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23 %).
  • W przypadku braku ceny (dotyczy to nieznacznej części produktów-podana wartość zerowa) prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu podania oferty cenowej
  • Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji.

   Reklamacje i zwroty towaru

  • Wszystkie towary zakupione w systemie sprzedaży internetowej firmy Pressura objęte są pełną gwarancją na równi z innymi formami sprzedaży.
  • Na sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia klientowi produktu bez wad.
  • Wszystkie nasze produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, której okres wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupowej. Istnieje możliwość wydłużenia tego okresu do 24 m iesięcy.
  • W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Koszty dostarczenia wadliwego towaru i ponownej dostawy pokrywa firma Pressura.
  • Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu lub próbie otwarcia w czasie transportu. W przypadku uszkodzenia przesyłki nie należy jej przyjmować i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z firmą Pressura. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
  • W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej zgłoszenie reklamacyjne winno być dokonane niezwłocznie po stwierdzeniu wady i przesłane faksem pod numer (058) 7418118 lub drogą E-mailową : info@pressura.com. W opisie reklamacji należy zawrzeć opis wady ,datę jego wystąpienia oraz danych kontaktowych osoby składającej zgłoszenie reklamacyjne. .
  • Czas ropatrywania reklamacji trwa do 14 dni od dnia jej złożenia.W przypadku uznania reklamacji lub uprawnień z tytułu rękojmi klient zostanie poproszony o przygotowanie produktu do wysyłki. Przesyłka zostanie odebrana przez kuriera na koszt sprzedawcy z podanego przez klienta adresu.
  • Gwarancja produktów nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych spowodowanych działaniem z zewnątrz podczas transportu, uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania narzędzi oraz naturalnego zużywania się poszczególnych podzespołów podczas eksploatacji urządzenia.
  • Klient zawierający umowę na odległość ma prawo w okresie 14 dni kalendarzowych od dostarczenia zamówionego towaru do odstąpienia od niej bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Podstawa prawna ; Ustawa z dnia 30 maja 2014r.o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827 ze zm.)) Wyjątek stanowią urządzenia i narzędzia, które zostały sprowadzone lub wykonane na specjalne zamówienie. W przypadku odstąpienia od umowy należy przesłać stosowne pisemne oświadczenie na adres : Pressura, ul. Dębowa 3, 83-200 Starogard Gdański lub drogą E-mailową : info@pressura.com.
   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania urządzenia. .

   Ochrona prywatności

  • Administratorem danych osobowych jest firma Pressura.Dane umieszczone w formularzu traktowane są jako poufne i zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.
  • Klient udostępniając swoje dane personalne zgadza się na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DU nr 133 poz. 883.
  • W przypadku Klienta, który decyduje się ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, firma Pressura udostępnia zebrane dane osobowe klienta Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej realizującej przesyłki na zlecenie firmy Pressura
  • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i jednocześnie na swoje żądanie przekazane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub korespondencyjnie skreślenia swoich danych z listy klientów.

   Dowód zakupu (Faktura VAT)

  • Klienci dokonujący zamówień za pośrednictwem Internetu i uprawnieni do otrzymywania faktur VAT otrzymują ją pocztą po dostawie towaru.


   Postanowienia końcowe
  • Umowy zawierane są w języku polskim
  • Firma Pressura zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z następujących przyczym: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu
  • Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub braków. Ponieważ ewentualne błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)


  PRESSURA

  PRESSURA - Sprężarki i profesjonalne narzędzia pneumatyczne.
  Starogard Gdański 83-200 ul. Dębowa 3
  tel. 58 56 144 87; kom. 533648951; fax. 58 741 81 18

Werbung
hier